1. Contract
  Onze verkoop is onderworpen aan de algemene voorwaarden hieronder vermeld. Elk ander beding in de aankoopvoorwaarden van de bestelbon of andere documenten die uitgaan van onze klanten, wordt als nietig beschouwd en niet aanvaard, met uitzondering van deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons aangenomen.
 2. Akkoord
  Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsten van een bestelling de verkoopvoorwaarden die hierna worden vermeld, kent en aanvaardt, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen aankoopvoorwaarden.
 3. Prijzen
  Alle prijzen van de artikelen op deze website zijn exclusief btw. Op de non-alcoholische dranken wordt 6% btw aangerekend, op de alcoholische dranken wordt 21% btw aangerekend.
  Voor het leeggoed rekenen we bij aankoop een extra kost aan. Bij teruggave van de lege bakken of vaten ontvangt u een credit nota.
 4. Leveringen
  De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting opgegeven. Het feit dat deze termijnen worden overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan is, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boetes, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.
  De vervoerskosten zijn afstandsgebonden en afhankelijk van de het bedrag van de bestelling (zie "levering aan huis").
 5. Betalingsvoorwaarden
  Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop vereffend is. Betaling van de facturen binnen 8 dagen geeft recht op 2% disconto. De normale betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
 6. Klachten
  De klant wordt verzocht altijd eert het aantal pakken en de inhoud ervan te controleren alvorens de leveringsbon te tekenen. Indien hij merkt dat de levering niet overeenstemt met de bestelling, dient hij dat te vermelden op de leveringsbon en ons telefonisch te contacteren binnen de 48 uur.